Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

20:28
8728 7ed5 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viapleassure pleassure
20:26
5493 33ca
Reposted fromvandalize vandalize
20:24
3060 3790 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vianieobecnosc nieobecnosc
20:22

znikałeś

ja czekałam

zniknęłam

ty zapomniałeś

— (via gosadgirlposts)
20:21
20:20
20:19
14:50
2451 cc19 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viairmelin irmelin
14:50
6695 ead1
Reposted fromopenheart openheart viairmelin irmelin
14:46
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała:" Przyjedź do mnie, chcę być z tobą" zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted frompanikea panikea viapsycha psycha
14:46
6559 00ad 500
Reposted fromnyaako nyaako viakarmacoma karmacoma
12:17
3140 efa5 500
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viawszystkodupa wszystkodupa
12:15
1588 c7af
Reposted fromburdel burdel viawszystkodupa wszystkodupa

November 20 2017

20:37
7026 252c 500
Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viadobby dobby
20:35
4939 6a07
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapsychopolis psychopolis
18:18
6542 1620 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viasatyra satyra
18:16
2586 1e9c
Reposted fromblackcandy blackcandy vianyaako nyaako
13:59
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
12:13
mam oczy koloru zmęczonego. 
— Pan M kolejny raz dochodzi do głosu.
12:13
2202 7d1d 500
Reposted from777727772 777727772 viabigevilgrin00 bigevilgrin00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl